Tadygo
OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jsou nedílnou součásti smlouvy o poskytování služeb vzdělávacích online kurzů, dále jen "online kurzy". Nejedná se o žádnou prodejní nebo nabídkovou akci dle § 1854 občanského zákoníku.
 2. Poskytovatelem služeb je Společnost NQ Group s.r.o se sídlem Učňovská 391/9, Hrdlořezy (Praha 9), 190 00 Praha, IČO: 09545166 dále jen "Poskytovatel".
 3. Odběratelem služby, dále jen „Odběratel“, se rozumí osoba, která si od Poskytovatele objednává dle svého vlastního uvážení online kurz. Objednatel a Poskytovatel se společně označují dále jako smluvní strany.

II CHAR
A
KTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 1. Služby poskytované poskytovatelem spočívají v pořádání krátkodobých online kurzů v prostředí aplikace Tadygo Courses, jež jsou zaměřeny na řešení různých pracovních úkolů. Poskytovatel zprostředkovává úzkou spolupráci mezi přednášejícími a Odběrateli služeb, jakožto účastníků těchto online kurzů. Po absolvování placeného kurzu obdrží Odběratel osvědčení o úspěšném absolvování online kurzu. Poskytovatel tímto upozorňuje na to, že není akreditovanou vzdělávací institucí, a proto nelze ani certifikáty považovat za diplomy s oficiální akreditací.
 2. Veškerý obsah uvedený na webových stránkách nebo poskytnutý Odběratelům Služeb během kurzů je ve vlastnictví Poskytovatele služeb, jeho partnerů nebo přednášejících. Některý obsah může být ve vlastnictví jiných Odběratelů.
 3. Odběratel se zavazuje, že Služby poskytované Poskytovatelem bude užívat jen pro osobní potřebu, aniž by porušoval vlastnické právo a autorská práva Poskytovatele či třetích osob. Odběratel se rovněž zavazuje, že Služby bude využívat pouze v dobré víře a v souladu s právními předpisy a těmito VOP.
 4. Data, struktury a zobrazení webových stránek jsou chráněny autorskými právy. Používáním webových stránek vyslovuje Odběratel svůj souhlas s tím, že nebude obsah webových stránek nahrávat, upravovat, editovat, kopírovat, přizpůsobovat, reprodukovat, distribuovat, sdílet nebo jinak porušovat autorská práva Poskytovatele.
 5. V souladu s těmito VOP a Předpisy o zpracování osobních údajů poskytuje Poskytovatel osobní, nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné právo na využití kurzu dle smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Odběratelem. Odběratel se uzavřením této Smlouvy zavázal zaplatit sjednanou cenu (v případě bezplatného kurzu po podání žádosti).
 6. V rámci některých služeb Poskytovatele má Odběratel možnost klást otázky přednášejícím, podělit se o svůj názor na kurz či být jinak aktivně účasten. Poskytovatel při plnění zadaných domácích úkolů zakazuje Odběrateli přebírat obsah napsaný jinými osobami. Za obsah, jenž Odběratel zveřejní na webových stránkách Poskytovatele nebo zašle během kurzu nese výhradní odpovědnost.
 7. V rámci služeb poskytnutých Poskytovatelem má Odběratel možnost sdělit své poznámky, nahrávat své práce a další obsah do skupin kurzů vytvořených na sociálních sítích tak, abyste je mohli ostatní Odběratelé a třetí osoby komentovat a konzultovat. Odběratel si tímto vyhrazuje právo odstranit sdílený obsah, který bude porušovat tyto VOP, aniž by tím vyvozoval odpovědnost pro Odběratele nebo jinou třetí osobu.

III. OBJEDNÁVKA
A U
ZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1. Odběratel provádí objednávku vzdělávacích kurzů těmito způsoby:
a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na webových stránkách www.tadygo.com
b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 1. Při zadávání objednávky si Odběratel vybere online kurz a plán který mu vyhovuje a způsob platby.
 2. Před odesláním objednávky je Odběrateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které při platbě zadal. Objednávku odešle Odběratel Poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko na webové stránce. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Zakoupením kurzu Odběratel potvrzuje že, se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Objednateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu (nejpozdeji do 48 hod. od provedení platby.) , kterou Odběratel při objednání uvedl v objednávkovém formuláři. Odesláním tohoto potvrzení je smlouva uzavřena mezi Odběratelem a Poskytovatelem.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Odběrateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Odběratele o přijetí této nabídky Poskytovateli na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webových stránkách.
 5. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Odběratel může písemně zrušit objednávku, dokud není Odběrateli doručeno oznámení Poskytovatele o přijetí objednávky ve stanovené lhůtě.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny online kurzu či webináře na webových stránkách nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen poskytnout Odběrateli online kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Odběrateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje Odběratele o této chybě bez zbytečného odkladu a zašle Odběrateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Odběratelem na emailovou adresu Poskytovatele.

IV. PRÁV
A
A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A ODBĚRATELE 1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím svých lektorů zajistit Odběrateli vyučování během celého trvání vzdělávacího programu v online kurzu.
 2. Odběratel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování kurzu je třeba, aby na vlastní náklady si zajistil splnění těchto technických požadavků: Počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem a mikrofonem a s minimálním internetovým připojením 20Mb/s, prohlížeč Google Chrome (doporučujeme v nejnovější verzi), Mozilla Firefox (verze 70 a vyšší), ostatní internetové prohlížeče nejsou vhodné nebo kompatibilní.
 3. Bez splnění těchto technických požadavků není Poskytovatel schopen zajistit poskytnutí kurzu konkrétnímu Odběrateli. Pokud by se Objednatel nezúčastnil online kurzu nebo jeho části z důvodu, že si nezajistil potřebné technické požadavky uvedené v předchozím odstavci a na které byl upozorněn těmito obchodními podmínkami, nemá nárok na vrácení kurzovného či na náhradní hodiny.
 4. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Poskytovatele, resp. jeho smluvních lektorů nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost vyučujícího lektora, státní svátek, nepřízeň počasí atd..), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z vyučovacích hodin, se Poskytovatel zavazuje o těchto skutečnostech a o navrhovaných opatřeních neprodleně informovat Odběratele. Poskytovatel má právo v tomto případě jednostranně změnit obsah a harmonogram výuky jednotlivých modulů.
 5. Poskytovatel má právo přenést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.
 6. Odběratel se zavazuje dodržovat svou účast na výuce tak, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškaní vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Odběrateli žádná náhrada ve formě slevy nebo vrácení alikvotní částky ceny za zameškané hodiny.

V. CENA KURZŮ

 1. Cena za příslušný online kurz nebo webinář (dále jen cena), je určena dle ceníku kurzů Poskytovatele zveřejněného na internetové adrese www.tadygo.com
 2. Cena zahrnuje příslušný počet výukových bloků v online rozhraní, do kterého má Odběratel po dobu trvání kurzu nepřetržitý přístup, maximálně však po dobu 3 měsíců od zahájení kurzu.

VI. TERMÍN REALIZACE VÝUKY 1. Online kurz probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Lhůta pro absolvování konkrétních online kurzu se může lišit a je uvedena u každého termínu v detailu on-line kurzu.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a ukončení online kurzu o 1 až 8 týdny v případě, že je to z technických nebo zdravotních důvodů nutné.
 3. Pro případ, že kurz nelze ze závažných důvodů (například, vyšší moc) zajistit, je Poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Odběratel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně zrušit online kurzz jakéhokoli důvodu. Zaplacená částka je v tomto případě vratné v poměrné výši k délce trvání kurzu, která již byla Odběratelem absolvována.

VII
. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Poskytovatel služby sdělí Odběrateli výši poplatku za inzerované placené kurzy před oznámeným datem jejich zahájení.
 2. Pokud Poskytovatel služeb nestanoví jinak, je měnou účastnického poplatku za všechny kurzy měna státu, na jehož území byla smlouva uzavřena.
 3. Přihlášením do kurzu Odběratel bere na vědomí, že povolením převodu poplatku za placené kurzy opravňuje Poskytovatele služeb k tomu, aby z jeho debetní nebo kreditní karty odečetl částku až do výše poplatku za kurz. Odběratel je oprávněn poplatek zaplatit i jinými platebními metodami (např. Billingo, PayPal, Stripe atd.). Poskytovatel služeb a jeho partneři provozující platební systémy se snaží společně nabídnout Odběrateli co nejpohodlnější platební metody při zachování bezpečnosti.
 4. Odběratel je povinen zaplatit poplatek za účast na kurzu nejpozději 1 den před datem zahájení kurzu.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se závazek o poskytování služeb od počátku ruší a strany smlouvy mají povinnost vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti. Poskytovatel služby se zavazuje vrátit Odběrateli zaplacený poplatek za kurz na jím uvedený bankovní účet ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení. V tomto případě je Odběratel povinen neprodleně po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy sdělit číslo bankovního účtu, na který požaduje vrácení peněz.
 6. Zakoupením Kurzu výslovně souhlasíte s tím, že Vám bude jeho obsah zpřístupněn i před uplynutím 14 ti denní lhůty pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu. Bude-li vám Kurz zpřístupněn před uplynutím 14 ti denní lhůty pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy i bez udání důvodu, nemáte ani jako Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve 14 ti denní lhůtě od uzavření smlouvy (zakoupení Kurzu) bez udání důvodu a požadovat vrácení peněz za Kurz.
 7. Odběratel má právo požádat o vrácení poplatku za kurz v případě, že je nespokojen s obsahem zaplaceného kurzu. Odběratel může toto právo uplatnit písemným oznámením nejpozději do začátku třetího týdne probíhajícího kurzu. V takovém případě bude částka vrácena na jím uvedené číslo bankovního účtu do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude písemné oznámení Poskytovateli doručeno.
 8. Z jiných, než shora uvedených důvodů, není povinen Poskytovatel služeb poplatek za služby Odběrateli vracet.
 9. V případě, že Poskytovatel služeb znemožní Odběrateli přístup k osobnímu účtu nebo ke kurzu z důvodu porušení smlouvy nebo protiprávního jednání ze strany Odběratele, nemá Odběratel nárok na vrácení poplatku.
 10. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy se Zákazníkem odstoupit v případě podstatného porušení povinností Zákazníka, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

VIII.
SLEVY


 1. Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na www.tadygo.com
 2. Žádnou ze slev nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 3. Poskytovatel není povinen upozorňovat Odběratele na možnost využití slevy
 4. Odběratel nemá nárok na poskytnutí slevy automaticky.

IX
. AUTORSKÁ PRÁVA 1. Odběratel je oprávněn prohlížet si a stahovat materiály z Online portálu webových stránek pouze pro osobní použití a pod podmínkou, že se dodrží všechna prohlášení o autorských právech a vlastnictví podle původních materiálů a všech kopií materiálů. Odběratel nesmí v žádném případě upravovat, veřejně zobrazovat, zobrazovat, distribuovat ani jinak používat materiály z tohoto portálu pro veřejné nebo komerční účely. Je zakázáno použití materiálů na jiných webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Neoprávněné použití materiálů na adrese www.tadygo.com je porušením autorského práva, které má občanské i trestní následky.
 2. Odběratel není oprávněn kopírovat ani rozšiřovat žádné materiály získané účastí na online kurzu či webináři, a tak nesmí materiály využít na své obohacení.
 3. Odběratel není oprávněn poskytnout své přihlašovací údaje třetí osobě.
 4. Odběratel není oprávněn umožnit třetí osobě, aby si prohlédla zakoupený online kurz či webinář.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat zákaznický účet Odběratele za jednání v rozporu s odst. 1 až 4 tohoto článku.

X.OC
HRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮOdběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v návaznosti na Nařízení Evropského Parlamentu A Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely nezbytné pro organizaci účasti na online kurzech a webinářích. Zároveň Odběratel souhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely.

XI.OSTA
T
NÍ UJEDNÁNÍOdběratel nemá nárok na vrácení zaplacené částky při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (např. změna časových možností Odběratele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu, nesplnění technických předpokladů pro přihlášení). Poskytovateli v tomto případě nezaniká nárok na zaplacenou částku v plné výši. Za neúčast Odběratele na výuce není neposkytována finanční ani jiná kompenzace.

Veškeré právní poměry mezi Odběratelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud poměr založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Neplatnost některého ustanovení uvedeného vtěchto obchodních podmínkách nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání a ustanovení, které takovými důvody neplatnosti nejsou dotčeny.

Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na webové stránce Poskytovatele je vždy aktuální platné znění obchodních podmínek

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Made on
Tilda